Tööohutus ja töötervishoid

Pakume professionaalset töökeskkonnaspetsialisti teenust juba 10 aastat!


Võta meiega ühendust ja leiame parima lahenduse Teie soovile!

Töökeskkond on pidevas muutumises seoses uute tehnoloogiate ning uuenevate majanduslike ja sotsiaalsete tingimustega. Pakume Teile kvaliteetsed töötervishoiu ja tööohutuse teenust, mis hoiab kokku nii ettevõtja raha kui ka aega.
Meie teenus aitab viia teie ettevõtte tegevused sätestatud seadustega kooskõlla ning tagada töötajate ohutuse tööpostil!

Järgime enda teenuse pakkumisel Eesti Vabariigi Töötervishoiu ja tööohutuse seadust.

Põhiteenus ettevõtjale – töökeskkonnaspetsialisti teenus

• nõuetekohase töötervishoiu- ja tööohutusalase dokumentatsiooni loomine
• kliendi töötervishoiu- ja tööohutusalane jooksev nõustamine ja juhendamine
• töötervishoiu- ja tööohutusalaste dokumentide korrashoidmine
• korraliste sisekontrollide korraldamine, vajalike tegevuskavade koostamine
• riskianalüüside läbiviimine, vajalike abinõude ja meetmete kavandamine
• töökeskkonnavolinike ja -nõukogu korraliste valimiste korraldamine
• vajalike välja- ja täiendõpete korraldamine, arvestuse pidamine
• tööõnnetuse või kutsehaigestumise uurimise korraldamine
• kliendi esindamine Tööinspektsioonis, inspektoriga kirjavahetuse pidamine
• kliendile kokkulepitud tingimustel aruandluse esitamine

Lisateenused

Töökeskkonna riskianalüüs
Riskianalüüs sisaldab järgmiseid tegevusi:
ettevõtte töökeskkonna juhtimis- ja töökorraldusega tutvumine, töötajate esindajatega kohtumine, töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine ja nende mõjude hindamine.

Töökeskkonna audit
Auditi koostamine sisaldab järgmiseid tegevusi:
Töökeskkonna alase dokumentatsiooniga tutvumine, vastavuse hindamine tootmis- ja/või teenindusprotsesside vaatlemine, vastavuse hindamine kliendile auditi aruande ja vajalike parendusettepanekute esitamine.

Ohutusjuhendite koostamine
Aitame koostada vajalikud ohutusjuhendid, mis vastavad seadusele. Ohutusjuhendite koostamise käigus luuakse ohutusjuhendid kõikidele töökohtadel ja kasutatavatele töövahenditele.

Eranthe OÜ on Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoja (ETKSN) toetaja liige.