Raamatupidamine

Raamatupidamise teenust osutame väike ettevõtetele, füüsilisest isikust ettevõtjatele, mittetulundusühingutele ja korteriühistutele. Sisestame arveid, koostame aruandeid, hoides korras Teie raamatupidamise-, maksu- ja personaliarvestust, vormistades ning esitades õigeaegselt Teie aruanded ja deklaratsioonid.

Põhiteenus sisaldab

raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)
algdokumentide kontroll ja töötlemine
müügiarvete ja laekumiste kajastamine
ostuarvete ja tasumiste kajastamine
komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
põhivahendite arvestamine
perioodi raamatupidamise aruannete koostamine
(bilanss, kasumiaruanne, rahavood, omakapitali aruanne)

Arvestuse aluseks on võetud dokumentide arv, mis kinnitavad majandustehingu toimumist:

  • müügiarved,
  • ostuarved,
  • sularahakviitungid
  • lepingud
  • lähetuskulude aruanded koos kuludokumentidega

Lisateenused

raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
aruande koostamine ja esitamine Statistikaametile
aastaaruande koostamine
konsultatsioon kliendile

Palgaarvestuse teenus sisaldab

töötajate palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
lisatasude, preemiate arvestamine
puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
palkade ja maksude ülekandmine

Personaliarvestus teenus sisaldab

Töölepingute, juhatuse liikme lepingute koostamine
lepingute muutmiste ja lõpetamiste ettevalmistamine
ametijuhendite, materiaalse vastutuse lepingute koostamine
personalialaste dokumentide vormistamine (puhkuste ajakava, käskkirjad)
töösisekorraeeskirjade koostamine
personalialase statistika koostamine