Keskkonnajuhtimine

Pakume keskkonnajuhi ja keskkonnaspetsialisti teenust

Pakendite taaskasutuse ja jäätmemajanduse korraldamine

Keskkonnajuhtimissüsteem on osa organisatsiooni juhtimissüsteemist. See tähendab organisatsiooni tegevusest tuleneva keskkonnamõju kontrollimist, vähendamist ja ennetamist ning seeläbi konkurentsivõime parandamist.

Pakume ettevõtetele nende eripärast lähtuvat ja vajadustele vastavat keskkonnajuhtimise süsteemi, mis vastab rahvusvahelisele keskkonnajuhtimissüsteemi standardile ISO 14001.

Meie teenus sisaldab

 • keskkonnajuhi ja keskkonnaspetsialisti teenust
 • keskkonna projektide ettevalmistus ja juhtimine
 • ettevõtetele keskkonnalubade – välisõhu saasteloa, vee erikasutusloa, jäätmeloa ja keskkonnakompleksloa taotluste ja nende osade ettevalmistus
 • keskkonnaauditid
 • keskkonnajuhtimise alane nõustamine
 • keskkonnaõigusaktide rakendustel abistamine

Korraldame ettevõtte jäätmemajanduse

Vastavalt Eesti pakendiseadusele on tekkinud vajadus pakendite taaskasutusse suunamiseks. Toormaterjaliga sissetulevaid pakendeid on vaja sorteerida ja pressida kokku, et oleks võimalik need üle anda taaskasutusorganisatsioonidele. Seeläbi on võimalik vähendada jäätmetega seotud kulusid ning varasemalt prügimäele ladustatud pakendeid on võimalik taaskasutada teisese toormena plastkile- või papitootmisel.

Meie teenus sisaldab

 • ettevõtte jäätmemajanduse korrastamine
 • ettevõttele sobivaima jäätmekäitlus viisi leidmine ja rakendamine
 • pakendite taaskasutusse suunamine
 • jäätmeloa taotluse koostamine
 • jäätmekava koostamine
 • aruannete koostamine